Mis Registrar

กฏระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ตารางเรียนภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
คำอธิบายรายวิชามหาวิทยาลัย
คำอธิบายรายวิชามหาวิทยาลัย

พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา

แบบฟอร์/คำร้องต่างๆ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1
โทรศัพท์ 02-8901801 ต่อ 6012